Onze werkwijze

Inzicht eigen leerproces

Kinderen leren vanaf groep 1 om hun eigen leerproces vorm te geven. Ze krijgen vrijheid en gelegenheid om zélf te ontdekken, te doen en te ervaren. Ze ontwikkelen zich tot van binnenuit gemotiveerde leerlingen doordat we hen bewust betrekken bij de te behalen doelen. We betrekken de kinderen expliciet bij het onderwijsproces door met kinderen in gesprek te gaan over dat wij zij willen leren. Kinderen leren op deze manier samen met de leerkracht zelf doelen te formuleren. In de midden- en bovenbouw leren de kinderen deze doelen zelf te noteren, daaraan te werken en aan het eind van het leerproces te evalueren.

Van en met elkaar leren

Kinderen van verschillende leeftijden vormen samen een groep. Oudere kinde­ren kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kinderen leren om aan de oudere kinderen hulp te vragen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen ze overnemen. Ze leren spe­lenderwijs met el­kaar samen te le­ven.

Vrijheid in gebondenheid

De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk in te delen en hun werkplek te bepalen, maar we leren ze ook omgaan met die vrijheid. Sommige leerlingen hebben hierbij behoefte aan meer sturing en krijgen deze dan ook. De kinderen werken op het leerlandschap, in het instructielokaal, in het kosmisch lokaal of op het onderbouwleerlandschap. Zij werken daar individueel en samen, aan tafel of op een kleed op de grond. Hierdoor kunnen ze zelfstandig werken in eigen tempo en het eigen werk zelf controleren. Dit zelfstandig kunnen werken geeft hen in vervolgonderwijs vaak een voorsprong.

Leren onderzoeken en presenteren

Onze leerlingen voeren al vanaf de onderbouw onderzoek uit op basis van (zelf gestelde) onderzoeksvragen, of ze ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Aan het einde van een project presenteren de kinderen het geleerde met een trots-project aan de andere kinderen. In de praktijk betekent dit dat we onderwerpen altijd vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Effectieve instructie en onderwijs op maat

Goede instructie het hart is van effectief onderwijs, toont onderzoek aan. Kinderen leren door te ontdekken en te onderzoeken. Met heldere uitleg krijgen ze voldoende basisvaardigheden mee. Ons uitgangspunt is dat iedere leerling, iedere dag, op zijn of haar niveau, voor alle geroosterde vakgebieden instructie ontvangt. Daartoe zitten kin­deren van meerdere jaargroepen bij el­kaar. We werken ook groepsdoorbrekend. Zo zijn instructie en verwerking altijd op maat. Onze leerkrachten zijn begeleiders en geven instructie. Ze staan niet zozeer voor de groep, maar tussen de leerlingen, bezig met één kind of een klein groepje kinderen.

Continurooster

We werken met een continurooster. Op lange schooldagen gaan onze kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur naar school. Daardoor blijft de rust in de groep bewaard en hebben kinderen ruim de tijd om samen te lunchen en buiten te spelen.
Op de woensdagen zijn alle kinderen om 12.15 uur uit.
De onderbouw en groep 3 en 4 van de middenbouw zijn op de vrijdagen om 12.15 uur uit.