Ons onderwijs

Inzicht eigen leerproces

Kinderen leren vanaf groep 1 om hun eigen leerproces vorm te geven. Ze krijgen vrijheid en gelegenheid om zélf te ontdekken, te doen en te ervaren.  We betrekken de kinderen expliciet bij het onderwijsproces door met hen in gesprek te gaan over wat zij willen leren. Kinderen leren op deze manier samen met de leerkracht zelf doelen te formuleren. Zo worden ze gemotiveerde leerlingen. In de midden- en bovenbouw leren de kinderen deze doelen zelf te noteren, daaraan te werken en aan het eind van het leerproces te evalueren.

 

Van en met elkaar leren

Kinderen van verschillende leeftijden vormen samen een groep. Oudere kinde­ren kunnen de jongere kinderen helpen. Jongere kinderen leren om aan de oudere kinderen hulp te vragen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen ze overnemen. Ze leren spe­lenderwijs met el­kaar samen te le­ven.

 

Vrijheid in gebondenheid

De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk in te delen en hun werkplek te bepalen. We leren ze ook omgaan met die vrijheid. Sommige leerlingen hebben hierbij behoefte aan meer sturing en krijgen deze dan ook. De kinderen werken op het leerlandschap, in het instructielokaal, in het kosmisch lokaal of op het onderbouwleerlandschap. Zij werken daar individueel en samen, aan tafel of op een kleed op de grond. Hierdoor kunnen ze zelfstandig werken in eigen tempo en het eigen werk zelf controleren. Dit zelfstandig kunnen werken geeft hen in vervolgonderwijs vaak een voorsprong.

 

Leren onderzoeken en presenteren

Onze leerlingen voeren al vanaf de onderbouw onderzoek uit op basis van (zelf gestelde) onderzoeksvragen. Of ze ontwerpen oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Aan het einde van een project presenteren de kinderen het geleerde met een trots-presentatie aan de andere kinderen. In de praktijk betekent dit, dat we onderwerpen altijd vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

 

Effectieve instructie en onderwijs op maat

Goede instructie is belangrijk voor effectief onderwijs, toont onderzoek aan. Kinderen leren door te ontdekken en te onderzoeken. Met heldere uitleg krijgen ze voldoende basisvaardigheden mee. Iedere leerling ontvangt iedere dag, op zijn of haar niveau, voor alle geroosterde vakgebieden instructie. Een kind woont een instructie bij waar het op dat moment aan toe is. Zo zijn instructie en verwerking altijd op maat. Onze leerkrachten zijn vooral begeleiders. Ze staan niet zozeer voor de groep, maar tussen de leerlingen, bezig met één kind of een klein groepje kinderen.

De groepen op de Kraal zijn als volgt georganiseerd:

  • De onderbouw (vergelijkbaar met groep 0, 1 en 2)
  • De middenbouw (vergelijkbaar met groep 3, 4 en 5)
  • De bovenbouw (vergelijkbaar met groep 6, 7 en 8).

 

Kosmisch onderwijs

Simpel gezegd is kosmisch onderwijs de combinatie van natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde. Het gaat uit van het grote geheel (de kosmos) en laat uw kind ervaren dat alles en iedereen op aarde daar een schakeltje in is wat allemaal met elkaar in verbinding staat. De onnatuurlijke grenzen tussen de vakken vervallen en het onderwijs wordt als één geheel aangeboden. Zo kunnen de kinderen onderlinge verbanden zien en de samenhang tussen alle aspecten. Kosmisch onderwijs is één van de belangrijkste uitgangspunten van montessorionderwijs.

 

Lesmethoden

Naast het traditionele Montessorimateriaal werken wij met de volgende methoden. Methoden zijn bij ons nooit leidend, maar altijd ondersteunend.

  • Technisch lezen (Lijn 3 en Station Zuid)
  • Begrijpend lezen (Close reading)
  • Spelling (Staal)
  • Taal (Taal doen! – Montessori taalkasten)
  • Rekenen (Ik wil rekenen – Montessori rekenkasten)
  • Engels (Exploring English – Montessori kast voor Engelse taal)