Privacy en leerlinggegevens


Contactgegevens De Kraal : Zoekweg 1a, 4691 HT, Tholen
Verwerkingsverantwoordelijke van De Kraal : dhr. K.K. Capel
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming : privacy@prisma-scholen.nl

 

De Kraal verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. De Kraal vindt verantwoord omgaan met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. De Kraal is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy-toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind

De Kraal verwerkt persoonsgegevens van uw kind om de verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen door te stromen naar het juiste vervolgonderwijs. Daarnaast verwerken wij gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van uw kind

Wij verwerken diverse persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij De Kraal.

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kunt u terugvinden via de volgende link:
Categorieën van persoonsgegevens.


Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. De Kraal zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, samenwerkingsverband Kind op 1 en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan digitaal lesmateriaal om leerlingen in de les te ondersteunen of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van De Kraal. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar

Ouder(s) van leerlingen jonger dan 16 jaar en leerlingen van 16 jaar of ouder hebben een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens van de leerling (de betrokkene). Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen van 16 jaar of ouder en/of ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te corrigeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van De Kraal. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Hoe u gebruik kunt maken van deze rechten leest u hier.


De Kraal zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profilering). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. Het volledige privacyreglement voor leerlingen kunt u hier vinden.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Privacy op deze website

De Kraal gaat zorgvuldig om met uw privacy en die van de kinderen. Informatie over u wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit document wordt het Privacy Statement van De Kraal uiteengezet. We raden u daarom aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 1. De Kraal

De Kraal is een montessorischool die in stand gehouden wordt door Montessori Vereniging Tholen. De Kraal is gevestigd aan
 Zoekweg 1a, 4691 HT, Tholen.

2. Informatieverzameling en –verwerking door De Kraal

2.1 Contactinformatie

Indien u zich als bezoeker van de website een aanvraag- of contactformulier invult op de website of anderszins contact opneemt met De Kraal, verstrekt u contactinformatie aan de school. De Kraal slaat uw contactinformatie op op haar servers. Deze contactinformatie kan onder meer bestaan uit NAW (Naam, Adres en Woonplaats) gegevens, uw e-mailadres. De gevraagde contactinformatie kan van tijd tot tijd veranderen.

2.2 Automatisch Gegenereerde Informatie

De Kraal verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. De Kraal kan ook derden, zoals Google Analytics, verzoeken deze informatie voor haar te verzamelen en te verwerken. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en cookies. Onder punt 3 wordt uitgelegd wat cookies zijn.

3. Cookies

Bij het aanbieden van haar website en haar diensten maakt De Kraal gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website en/of de diensten te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die de website biedt of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructie of de Help functie raadplegen.

4. Informatiegebruik door De Kraal

4.1 Doeleinden

De Kraal zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

– om de website aan te bieden;

– om u informatie toe te zenden;

– om geanonimiseerde statistische gegevens op te (laten) stellen en de dienst te beveiligen;

– om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4.2 Gebruik door De Kraal

De Kraal gebruikt de hierboven bedoelde automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

4.3 Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal De Kraal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, verkopen en/of verhuren voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). De Kraal kan uw gegevens wel vertrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan De Kraal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

4.4 Gebruik door derden: Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Bescherming persoonlijke gegevens

De Kraal zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verantwoordelijkheid van De Kraal

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. De Kraal heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website van De Kraal zijn verkregen. De Kraal accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

7. Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

8. Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement of suggesties ter verbetering dan kunt u een e-mail sturen aan info@montessorischooldekraal.nl

9. Verwante documenten

Dit document houdt verband met het Privacy Protocol dat bij aanmelding van leerlingen door ouders wordt ondertekend.

10. Klachten

Als er klachten zijn over de privacy, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie van de school. Voor het indienen van een officiële klacht verwijzen we naar de klachtenprocedure.