Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft degene van wie de persoonsgegevens (de betrokkenen) worden verwerkt door het bevoegd gezag van De Kraal een aantal rechten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de leeftijd van de betrokkene.


Tot de leerling 16 jaar is bent u als ouder verantwoordelijk voor de privacy van uw kind en kunt u gebruik maken van onderstaande rechten met betrekking tot het gebruiken van persoonsgegevens van uw kind door De Kraal. Als de leerling 16 jaar of ouder is kan de leerling zelf gebruik maken van deze rechten.

 

Aangezien leerlingen jonger zijn dan 16 jaar als zij bij De Kraal ingeschreven worden zijn de onderstaande rechten beschreven vanuit het oogpunt van de ouders en verzorgers. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van betrokkenen vastgelegd:


• Recht op informatie houdt in dat u als ouders/verzorgers vooraf in begrijpelijke taal actief en laagdrempelig wordt geïnformeerd over welke persoonsgegevens van uw kind worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast heeft u recht op informatie over wat uw rechten zijn.

 

• Recht op inzage. U heeft als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind jonger dan 16 jaar het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van uw kind worden verwerkt door De Kraal. Op uw verzoek verstrekken wij een kopie van de persoonsgegeven die door de school worden verwerkt. Dit doen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot inzage. U moet zich hiervoor wel kunnen legitimeren, zodat wij de identiteit van u als ouders/verzorgers kunnen vaststellen.

 

• Recht op correctie van de persoonsgegevens. U mag ons vragen om verkeerd vastgelegde persoonsgegevens van uw kind te verbeteren, te verwijderen of ontbrekende persoonsgegevens aan te vullen. Wij zullen op basis van een aanvullende verklaring de correctie doorvoeren. Wij zijn verplicht om iedere derde aan wie de persoonsgegevens hebben verstrekt op de hoogte te brengen van de correctie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

 

• Recht op verwijdering van de persoonsgegevens (recht op vergetelheid). Het kan zijn dat persoonsgegevens van uw kind niet langer nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen en/of is het opslaan ervan in strijd is met de wet. U mag deze dan laten verwijderen. Ook als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt mag u deze toestemming intrekken. Wij zullen dan de persoonsgegevens van uw kind verwijderen als er geen andere rechtsgrond voor is waarop wij deze gegevens mogen gebruiken.

 

• Recht op beperking van verwerking. U heeft het recht het bevoegd gezag van De Kraal te verzoeken de persoonsgegevens van uw kind (tijdelijk) niet te verwerken en/of wijzigen als:
o u het niet eens bent met de juistheid van de persoonsgegevens;
o de persoonsgegevens van uw kind onrechtmatig worden verwerkt;
o u bezwaar maakt tegen de verwerking en in afwachting is van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van de school zwaarder wegen dan die van uw kind.
Wij zullen de beperking van de verwerking altijd in onderling overleg opheffen en eventuele derde partijen hiervan op de hoogte brengen.

 

• Recht op dataportabiliteit. Als ouder/verzorger heeft u het recht om de gegevens die u aan het bevoegd van De Kraal heeft verstrekt, te ontvangen in een digitaal leesbaar standaard bestandsformaat. Het bevoegd gezag kan de digitale gegevens van de leerling op uw verzoek ook direct verzenden naar een andere door u aangegeven organisatie.

 

• Recht van bezwaar. U kunt als ouder/verzorger redenen hebben die verband houden met zijn specifieke situatie om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind. Hierbij moet u onderbouwen wat die specifieke situatie is en waarom het privacybelang van uw kind belangrijker is. Op basis van de onderbouwing kan het bevoegd gezag de verwerking staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn, waarom de gegevens alsnog door De Kraal moeten worden verwerkt.

 

• Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Soms worden persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt en worden op basis daarvan besluiten genomen. U mag dat als ouder/verzorger in het belang van uw kind weigeren.

 

Hoe kan ik gebruik maken van mijn rechten

Als u gebruik wilt maken van de hierboven beschreven rechten geldt met ingang van 25 mei 2018 de volgende procedure:

• U kunt uw verzoek digitaal, schriftelijk of mondeling indienen bij de directeur-bestuurder van de school.

• Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een leerling zijn bevoegd om een verzoek in te dienen. De identiteit van de verzoeker moet duidelijk zijn. De Kraal kan daarom vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van uw identiteit.

• School geeft binnen één maand na het indienen van het verzoek een antwoord op uw verzoek. De school kan u met opgaaf van reden laten weten dat er meer tijd nodig is en deze termijn verlengen met maximaal twee maanden.

• Als u het niet eens bent met een afwijzing, kunt u bezwaar maken bij de functionaris voor gegevensbescherming van De Kraal via privacy@prisma-scholen.nl . Uw bezwaar zal dan in behandeling genomen worden en we zullen u binnen één maand een antwoord geven. U zult binnen één maand antwoord ontvangen.