De schooldag

Uw kleuter naar school brengen is een hele stap. Wat gebeurt er nu eigenlijk op een montessorischool? We laten het u graag zien.

De eerste paar keer op school

U bent de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. U heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind en kent het door en door. Wij vragen u daarom al vanaf het prilste begin om met ons mee te denken en te adviseren over een optimale start van uw kind bij De Kraal. In de weken vóórdat uw kind 4 jaar wordt, mag het al 10 halve dagen naar school komen om te wennen. We plannen dit geheel in samenspraak met u.  U weet als geen ander wat uw kind aan kan.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Binnenkomst

De schooldeur gaat om 8:15 uur open. De kinderen beginnen buiten. Zij zetten hun tas neer bij de schuur en mogen gaan spelen. Op deze manier kunnen de kinderen nog even bewegen, elkaar begroeten en met elkaar praten voordat zij naar binnen gaan. Daarnaast is er een soepele overgang van huis naar school. Sommige kinderen moeten wennen aan het afscheid moment.

Als wij naar binnen gaan doen de kinderen hun jas in de opbergzak, hangen hun tas (met lunch) op aan een haak en zetten hun fruit en drinken (graag voorzien van naam) op het karretje bij het lokaal. Vervolgens trekken zij hun schoenen uit en doen sloffen aan om huiselijkheid en een veilig gevoel te creëren op school. Dit is een typisch traditioneel montessorigebruik en uit onderzoek blijkt dat kinderen op school beter presteren zonder schoenen! 

Tijdens het eten en drinken in de kleine pauze wordt regelmatig door de leerkracht voorgelezen uit een (prenten)boek. Voorlezen en plezier beleven aan boeken vinden wij belangrijk en dit willen wij onze kinderen vanaf de onderbouw meegeven.

De kinderen wassen hun handen als ze klas in komen. We beginnen wisselend in de grote kring of in een kleine kring waarbij de rest van de groep onder begeleiding van de onderwijsassistente gaat werken en spelen in de hoeken. 

Op een lange schooldag is er altijd sprake van twee werkperiodes. Dit is de periode waarin de kinderen werken aan verschillende werkjes en spelen in de hoeken. Soms ligt het naamkaartje van het kind klaar bij een werkje of in een hoek en soms mogen de kinderen zelf kiezen waar ze willen werken of spelen. Dit wisselen wij af op basis van de behoefte van ieder kind.

In de onderbouw wordt tijdens de kringen of de werklessen ook wisselend gebruik gemaakt van het digibord. De kinderen kunnen hier zelf aan de slag met leerzame activiteiten of de leerkracht zet het bord in om bijvoorbeeld afbeeldingen of beeldmateriaal te laten zien om een bepaald onderwerp visueel te ondersteunen. Het schrijven van ''de letter van de week'' op het bord vinden onze jonge kinderen ook erg leuk!

Plantje

De kinderen bekijken dagelijks of hun plantje verzorgd moet worden. Dit mogen ze op de eerste schooldag meenemen. Een uitgangspunt van Montessori is “zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor je omgeving”. Op onze school brengen kinderen dat in praktijk door te zorgen voor hun eigen plantje, een geordende werkplek en met elkaar het lokaal en de kasten op orde te houden. 

Dagritmekaart

We werken in de onderbouw met dagritme-kaarten met duidelijke platen. Iedere dag worden deze kaarten in de kring met de kinderen besproken. Zo weten de kinderen wat er die dag allemaal gaat gebeuren en welke lesjes er gegeven gaan worden, zoals: muziek, Engels, kosmisch etc. 

Middageten

Voor de middagmaaltijd wassen de kinderen hun handen. De kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. De bekers en trommels graag ook voorzien van naam. Om 12:30 gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

‘s Middags houden we een kring en weer een werkperiode. Afhankelijk van de bewegingsbehoefte van de kinderen gaan we soms ook nog even naar buiten om extra te bewegen. Rond 14:45 uur gaan we de jassen en schoenen aandoen om naar huis te gaan. 
De voordelen van een continurooster zijn:

  •  Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, rekenen, taal;
  • Er is sprake van eenzelfde pedagogische aanpak tijdens de lessen en in de pauze, doordat er samen met de leerkracht wordt gegeten en met (vrijwillige) overblijfkrachten.
  • Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen „blijven over‟ en er is b.v. geen onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders;

 

We verzamelen ons op het randje van de zandbak op het achterplein. Vanaf daar vertrekken de kinderen naar huis. Het kan voorkomen dat u onverhoopt te laat bent, in dat geval neemt de leerkracht uw kind(eren), mee terug in de klas.

Kind centraal

De eigen belangstelling van het kind staat centraal in het montessorionderwijs. Dat is heel anders dan in regulier onderwijs, waar de leerkracht het lesprogramma bepaalt voor de hele klas. We willen volgen wat het kind bezighoudt. In hun "gevoelige periodes" wil het dan bepaalde handelingen of activiteiten regelmatig herhalen en veroveren. Het kan eindeloos vragen stellen of steeds maar doorgaan met bepaald materiaal. Dit vraagt een specifieke benadering. Daarom moeten onze leerkrachten, naast hun Pabo-diploma, ook een montessoridiploma halen. 

Spelend leren

Kleuters leren door spelen. Ze willen de nieuwe wereld om hen heen ontdekken en er deel aan nemen. Ze ontdekken materialen, zoals water, zand en modder, maar ook de culturele praktijk, zoals naar de supermarkt of de fietsenmaker gaan. Ze ervaren ook dat iedereen verschillend is. Ze ontdekken wie ze zelf zijn als persoon en hoe ze zich verhouden tot anderen.

Onderwijs aan jonge kinderen moet beide bewegingen ondersteunen en stimuleren. De leerkracht is bemiddelaar tussen de wereld en henzelf. Die creëert ook de veiligheid en de ruimte om zichzelf als uniek persoon te kunnen ervaren en ontplooien, in interactie met andere kinderen. 

De voorbereide omgeving

Het inrichten van een klas voor een bepaalde leeftijdsgroep noemen we het voorbereiden van de omgeving. Maria Montessori heeft zelf uitgebreid beschreven hoe dat zou moeten gebeuren. Ze vond een schoolbank waarin je stil moest zitten niet goed voor kinderen. Ze raadde matjes, kleine tafeltjes en stoeltjes aan, die door de kinderen zelf verplaatst en gegroepeerd kunnen worden.
De inrichting van onze leerlandschappen worden regelmatig aangepast aan de ontwikkeling van de kinderen en de thema's waarmee wij werken. In de onderbouw is dit ook terug te zien in de hoeken die regelmatig een ander thema krijgen om het spel van de kinderen zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. 

In open, goed bereikbare kasten staat 'materiaal': leermiddelen die kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Het staat er zo voor het grijpen en moet door de kinderen ook op dezelfde plaats worden teruggezet. Ze moeten de omgeving kunnen verzorgen en ook zichzelf. Ook de tuin hoort bij de voorbereide omgeving. Daarin moeten de kinderen kunnen werken en ontdekkingen doen, die samenhangen met het leven van planten en dieren. Ons Natuurplein is een prachtige plek om dit te kunnen doen.

Materiaal

Maria Montessori heeft heel veel materiaal ontwikkeld. Ze observeerde kinderen en dacht na over hun ontwikkelingsbehoeften. Voor iedere vaardigheid bedacht zij een materiaal waarmee het kind zelf kon werken. Zo bedacht zij de roze toren en gaf alle blokken een nauwkeurig afgemeten grootte. Ieder blok is een centimeter groter dan het vorige. Behalve dat is het ook een oefening voor de motoriek en de zintuigen, een voorbereiding op het decimale systeem en op kwadraten. De toename in grootte en gewicht is te zien en te voelen. Het is dus heel rijk materiaal.

Wij werken in de kleutergroepen volgens thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wij behandelen per jaar ongeveer 6 thema’s.  De te behalen doelen kunt u altijd inzien bij de leerkracht. Tijdens oudergesprekken worden deze ook bekeken middels het doelenboekje voor de onderbouw. We geven ook Engels aan de kleuters door middel van leuke en leerzame liedjes uit het boek ''Zinglish''. Hun brein is als een spons en in de kleuterfase zijn ze erg taalgevoelig.

Geen plusklas, geen zorggroep

Wij kiezen bewust niet voor een plusklas of een aparte zorggroep. Door onze groepsdoorbrekende manier van werken kunnen we onze kinderen op elk moment de instructie en de verwerking bieden die passend is.

Rots & Water

Rots & Water is: ”Samen leren over sociale vaardigheden en weerbaarheid door het samen te doen”. Het biedt werken aan zelfvertrouwen en sociale competenties en is ook een bewezen anti-pest methodiek. De kinderen leren via speelse oefeningen om zich bewuster te voelen van hun eigen kracht en hun eigen manieren om samen te spelen en samen te werken. Dit past uitstekend bij ons montessorionderwijs. 

Registratie en gesprekken

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij in een observatiesysteem en het registratiesysteem KIJK. Al aan het begin van het schooljaar voert u met de leerkracht een gesprek over de talenten, sterke kanten, belangstelling, leeringang en aandachtspunten van uw kind. Met uw informatie kunnen wij uw kind nog beter begeleiden en kunnen we samenwerken. In de loop van het schooljaar blijven wij met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Mocht u als ouders hier tussendoor extra behoefte aan hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

Communicatie

We gebruiken de Parro app als digitaal communicatiemiddel met ouders/verzorgers. Dit is een leuke, makkelijke en veilige manier om snel informatie met u te delen. 

Leerkrachten

Op maandag, dinsdag is Juf Christel aanwezig. Zij is een expert in lesjes in het montessorimateriaal. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag is Juf Carmen er. Zij heeft een jonge kind specialisatie gedaan.