welkom » onze school » hoe werkt dat dan? » de schooldag

de schooldag

 

Uw kleuter naar school brengen is een hele stap. Wat gebeurt er nu eigenlijk op een montessorischool? We laten het u graag zien.

De eerste paar keer op school

U bent de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. U heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind en kent het door en door. Wij vragen u daarom al vanaf het prilste begin om met ons mee te denken en te adviseren over een optimale start van uw kind bij De Kraal. In de weken vóórdat uw kind 4 jaar wordt, mag het al 10 halve dagen naar school komen om te wennen. We plannen dit geheel in samenspraak met u.  U weet als geen ander wat uw kind aan kan.

Hoe ziet een schooldag eruit?

Binnenkomst

De schooldeur gaat om 8:15 uur open. De kinderen doen hun jas in de opbergzak, trekken hun schoenen uit en doen sloffen aan om huiselijkheid en een veilig gevoel te creëren op school. Dit is een typisch traditioneel montessorigebruik en uit onderzoek blijkt dat kinderen op school beter presteren zonder schoenen! 

 

In de fruitkar naast de deur legt u het tussendoortje voor 10:00 uur neer (graag voorzien van naam). De tas met de lunch voor tussen de middag mag aan de kapstok. 

 

Uiterlijk om 8.30 uur komt u samen met uw kind de klas in. Wij kiezen er bewust voor een kind een hand te geven bij binnenkomst van het lokaal. Het is een prettig begin van de dag: je kunt alle kinderen even in de ogen kijken en zien hoe ze zich voelen.

Meestal heeft de leerkracht al werkjes voor elk kind gereed gelegd. Dit noemen wij een spelinloop. De gedachten hierachter zijn:

  1. Soepele overgang van huis naar school. Sommige kinderen moeten wennen aan het afscheid moment.
  2. De leerkracht kan haar aandacht bij de deur blijven geven aan de kinderen die nog binnenkomen.
  3. Ouders die meelopen worden betrokken bij het werk van hun kind en bij wat er in de klas speelt.
  4. Kinderen zijn meteen actief, er valt geen 'dode tijd' tussen binnenkomst en dagstart.  

Plantje

De kinderen bekijken eerst of hun plantje verzorgd moet worden. Dit mogen ze op de eerste schooldag meenemen. Een uitgangspunt van Montessori is “zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor je omgeving”. Op onze school brengen kinderen dat in praktijk door in de lokalen te zorgen voor hun eigen plantje en een geordende werkplek en met elkaar het lokaal en de kasten op orde te houden.

Dagritmekaart

We werken in de onderbouw met dagritme-kaarten met duidelijke platen. In de kring krijgen de kinderen een kort groepslesje of een taal/rekenactiviteit. Rond 9:00 uur mogen ze een werkje kiezen of de leerkracht geeft hen een lesje, apart of in een groepje. Na het ochtendhapje van 10:00 uur spelen we buiten. 

Middageten

Voor de middagmaaltijd wassen de kinderen hun handen. De kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. De bekers en trommels graag ook voorzien van naam. Uw kind kan gebruik maken van schoolmelk (www.schoolmelk.nl). Om 12:30 gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

 

‘s Middags houden we een kring en daarna is er werktijd tot 14:45. Om 14.55 gaan we onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. De voordelen van een continurooster zijn:

  •  Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, rekenen, taal;
  • Er is sprake van eenzelfde pedagogische aanpak tijdens de lessen en in de pauze, doordat er samen met de leerkracht wordt gegeten en met (vrijwillige) overblijfkrachten.
  • Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen „blijven over‟ en er is b.v. geen onderscheid tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders;

 

We verzamelen ons bij de muur.

Alle kinderen geven de juf een hand voordat ze huiswaarts keren. Het kan voorkomen dat u onverhoopt te laat bent, in dat geval neemt de leerkracht uw kind(eren), mee terug in de klas.

 

Kind centraal

De eigen belangstelling van het kind staat centraal in het montessorionderwijs. Dat is heel anders dan in regulier onderwijs, waar de leerkracht het lesprogramma bepaalt voor de hele klas. We willen volgen wat het kind bezighoudt. In hun "gevoelige periodes" wil het dan bepaalde handelingen of activiteiten regelmatig herhalen en veroveren. Het kan eindeloos vragen stellen of steeds maar doorgaan met bepaald materiaal. Dit vraagt een specifieke benadering. Daarom moeten onze leerkrachten, naast hun Pabo-diploma, ook een montessoridiploma halen. 

Spelend leren

Kleuters leren door spelen. Ze willen de nieuwe wereld om hen heen ontdekken en er deel aan nemen. Ze ontdekken materialen, zoals water, zand en modder, maar ook culturele praktijk, zoals naar de supermarkt of de fietsenmaker gaan. Ze ervaren ook dat iedereen verschillend is. Ze ontdekken wie ze zelf zijn als persoon en hoe ze zich verhouden tot anderen.

Onderwijs aan jonge kinderen moet beide bewegingen ondersteunen en stimuleren. De leerkracht is bemiddelaar tussen de wereld en henzelf. Die creëert ook de veiligheid en de ruimte om zichzelf als uniek persoon te kunnen ervaren en ontplooien, in interactie met andere kinderen. 

De voorbereide omgeving

Het inrichten van een klas voor een bepaalde leeftijdsgroep noemen we het voorbereiden van de omgeving. Maria Montessori heeft zelf uitgebreid beschreven hoe dat zou moeten gebeuren. Ze vond een schoolbank waarin je stil moest zitten niet goed voor kinderen. Ze raadde matjes, kleine tafeltjes en stoeltjes aan, die door de kinderen zelf verplaatst en gegroepeerd kunnen worden.

In open, goed bereikbare kasten staat 'materiaal': leermiddelen die kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Het staat er zo voor het grijpen en moet door de kinderen ook op dezelfde plaats worden teruggezet. Ze moeten de omgeving kunnen verzorgen en ook zichzelf. Ook de tuin hoort bij de voorbereide omgeving. Daarin moeten de kinderen kunnen werken en ontdekkingen doen, die samenhangen met het leven van planten en dieren. Ons Natuurplein en onze Voedselplek zijn prachtige plekken om dit te kunnen doen.

Materiaal

Maria Montessori heeft heel veel materiaal ontwikkeld. Ze observeerde kinderen en dacht na over hun ontwikkelingsbehoeften. Voor iedere vaardigheid bedacht zij een materiaal waarmee het kind zelf kon werken. Zo bedacht zij de roze toren en gaf alle blokken een nauwkeurig afgemeten grootte. Ieder blok is een centimeter groter dan het vorige. Behalve dat is het ook een oefening voor de motoriek en de zintuigen, een voorbereiding op het decimale systeem en op kwadraten. De toename in grootte en gewicht is te zien en te voelen. Het is dus heel rijk materiaal.


Wij werken in de kleutergroepen volgens thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wij behandelen per jaar ongeveer 6 thema’s.  De te behalen doelen zijn voor u als ouder zichtbaar op het bord naast de ingang van het klaslokaal. Het is natuurlijk extra leuk en leerzaam wanneer u hier thuis op voortborduurt. We geven ook Engels aan de kleuters. Hun brein is als een spons en in de kleuterfase zijn ze erg taalgevoelig.

Geen plusklas, geen zorggroep

Wij kiezen bewust niet voor een plusklas of een aparte zorggroep. Door onze groepsdoorbrekende manier van werken kunnen we onze kinderen op elk moment de instructie en de verwerking bieden die passend is.

Rots & Water

Rots & Water is: ”Samen leren over sociale vaardigheden en weerbaarheid door het samen te doen”. Het biedt werken aan zelfvertrouwen en sociale competenties en is ook een bewezen anti-pest methodiek. De kinderen leren via speelse oefeningen om zich bewuster te voelen van hun eigen kracht en hun eigen manieren om samen te spelen en samen te werken. Dit past uitstekend bij ons montessorionderwijs. 

Registratie en verslagen

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij in een observatiesysteem en het registratiesysteem KIJK. Al aan het begin van het schooljaar voert u met de leerkracht een gesprek over de talenten, sterke kanten, belangstelling, leeringang en aandachtspunten van uw kind. Met uw informatie kunnen wij uw kind nog beter begeleiden en kunnen we samenwerken. Twee keer per schooljaar ontvangt u een ontwikkelingsverslag met ontwikkelingsdoelen voor de komende periode. We nodigen ouders uit om het verslag met de leerkracht te bespreken. Dat kan op afspraak ook altijd op andere momenten.

Communicatie

We gebruiken de app Klasbord als digitaal communicatiemiddel met ouders/verzorgers. Dit is een leuke, makkelijke en veilige manier om snel informatie met u te delen. 

Leerkrachten

Op maandag, dinsdag en donderdag is Juf Christel aanwezig. Zij is een expert in lesjes in het montessorimateriaal.  Op woensdag- en vrijdagochtend is Juf Karin er. Zij geeft ook bewegingslessen in de speelzaal. Ze heeft zich gespecialiseerd in de Rots en Water-methodiek.