Wet op leerplicht/extra verlof aanvragen

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders/verzorgers vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen. 

 

Deze zijn:

  1. vakantieverlof, wanneer de werkgever geen vakantie kan geven tijdens schoolvakanties. In dit geval dient een werkgeversverklaring te worden overlegd. Of wanneer de aard van het beroep van de ouder geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Deze vakantie mag ten hoogste 10 schooldagen per jaar bedragen en mag niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd uiterlijk drie weken voor de verlangde periode.
  2. Gewichtige omstandigheden, zoals doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. Het verzoek wordt aan de directeur voorgelegd. Als de periode meer dan tien schooldagen bedraagt, ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar.
  3. Vervullen van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging. Ook hiervoor dient het verzoek te worden voorgelegd aan de schoolleider.

Aanvragen voor extra verlof dienen tijdig schriftelijk bij de schoolleider van de school te worden ingediend.

 

Het volledige document vindt u hier.Privacy | Disclaimer