Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk overlegorgaan. De MR heeft instemmings- en adviesrecht met betrekking tot alle belangrijke zaken, zoals het organisatorisch, onderwijskundig en financieel beleid van de school.

Een goed samenspel tussen schoolleiding, bestuur, team en MR zorgt ervoor dat het ontwikkelde beleid goed en weloverwogen vastgesteld wordt. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de Medezeggenschapsraden. 

In de MR zitten twee ouders/verzorgers en twee teamleden van de school. De MR kiest uit haar midden de voorzitter. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders/verzorgers van onze school.

Klik hier om contact op te nemen met,  een vraag te stellen aan de MR leden of voor het opvragen van de notulen.

 

Data MR-overleg:

 

 


Reglement Medezeggenschapsraad.pdf
Statuten MR.pdf

Privacy | Disclaimer